GST-T-UA - Ознайомча версія тесту загальних здібностей

Відомості

 • Мета тестування Ознайомлення з типами і структурою завдань та звітом Тесту загальних здібностей (повний варіант)
 • Досліджувані Дорослі, які мають щонайменше початкову шкільну освіту
 • Тривалість тестування 18 хвилин
 • Кількість запитань 24
 • Вибірка ***
 • Автори Юлія Ткаченко

Доступні форми звітів

 • ЗВІТ - Українська  

Додаткова інформація

Ознайомча версія Тесту Загальних Здібностей - це методика, що діагностує рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей (вербальних, абстрактних, логічних, математичних), визначає рівень розвитку навичок, які впливають на успішність професійної діяльності.

Ознайомча версія тесту побудована за аналогією до повної версії GST, котра активно використовується у професійному відборі кандидатів до організацій різних форм власності.

Тест створений для ознайомлення з типами і структурою завдань та звітом Тесту загальних здібностей (повний варіант). Отримані результати є приблизними та не можуть використовуватися з метою оцінки та професійного відбору кандидатів. Оцінка розумових здібностей та професійний відбір має здійснюватися повною версією Тесту загальних здібностей.

Тест містить 24 запитання, на проходження яких відводиться 18 хвилин.

Типи питань

 • Розуміння тексту;
 • Абстрактне мислення;
 • Логічне мислення;
 • Математичне мислення.

Питання для тесту загальних здібностей підібрані так, щоб вимірювати індивідуальні особливості критичного мислення незалежно від особистого досвіду або особливої професійної підготовки.

Питання, що вимірюють вербальне мислення (розуміння тексту)

Вербальні здібності оцінюються за допомогою питань двох типів:

 • На розуміння прочитаного. Надається короткий текст (12-15 рядків), що містить певну інформацію. Після чого пропонується відповісти на ряд питань на розуміння змісту тексту і контексту.
 • На критичне вербальне мислення. В тексті завдання представлений список тверджень та їх наслідків. Необхідно проаналізувати дані твердження і визначити, які наслідки є істинними або хибними. Такі питання оцінюють здатність визначати логіку тексту та ступінь важливості представлених фактів.
Питання, що вимірюють математичне мислення (числові питання)

Ці питання призначені для оцінки навичок в роботі з числовою інформацією. Акцент цих запитань ставиться більше на виборі стратегій розв’язання проблем, ніж на обчислювальних навичках – це зроблено спеціально для того, щоб результат не залежав від досвіду та знань. То ж такі питання вимірюють ступінь розвитку вмінь:

 • інтерпретувати дані, які представлені в різних форматах (таблиці, гістограми та ін.);
 • обирати релевантні дані з представленої інформації, обробляти їх, поєднувати та робити з них необхідні висновки;
 • створювати план логічних послідовностей дій для досягнення поставлених цілей.
Питання, що вимірюють абстрактне мислення

Завдання на абстрактне мислення ґрунтуються на здатності виявляти базові зв’язки та відношення об’єктів, застосовуючи операції аналізу та синтезу з метою виділення основних закономірностей побудови та функціонування об’єктів та явищ, розуміння природи вирішення проблем.

Ці питання вимірюють ступінь розвитку наступних вмінь:

 • виділяти головне з-поміж другорядного;
 • розуміти правила побудови та принципи функціонування об’єктів;
 • екстраполювати висновки на різні групи об’єктів.
Питання, що вимірюють логічне мислення

Призначені для діагностики здатності оперувати поняттями та умовиводами, здійснювати доказовообґрунтовані висновки, працювати з структурним та стратегічним змістом, що є важливим для широкого кола діяльності.

Цей тип питань вимірює ступінь розвитку таких навичок, як:

 • здатність гнучко мислити;
 • використання принципів індукції, дедукції та аналогії;
 • здатність до побудови обґрунтованих висновків з наданих передумов.

Підрахунок балів

За кожну вірну відповідь (в кожному питанні можлива тільки одна вірна відповідь) нараховується 1 бал, за невірну відповідь віднімається 0,25 балів. Кожне пропущене завдання оцінюється в 0 балів.

У підсумковому звіті присутні такі показники шкал тесту:

 • Розуміння тексту – сума балів за результатами відповідей на питання з розуміння тексту
 • Абстрактне мислення – сума балів за результатами відповідей на питання з абстрактного мислення
 • Логічне мислення – сума балів за результатами відповідей на питання з логічного мислення
 • Математичне мислення – сума балів за результатами відповідей на питання з математичного мислення
 • Сирий бал – загальна сума шкал «Розуміння тексту», «Абстрактне мислення», «Логічне мислення» та «Математичне мислення».
 • Бал – це процент вірних відповідей, що дорівнює сирому балу, поділеному на 24 (загальна кількість питань) та помноженому на 100%